شارژ کارتریج شامل مراحل تزریق جوهر و هوا گیری میباشد .

برای شارژ کارتریج ابتدا با حلال مخصوص همراه دستگاه نازل کارتریج را تمیز میکنیم .
برچسب قسمتی که در فیلم مشخص شده برمیداریم و ساچمه ای که داخل محفظه وجود دارد را به آرامی به داخل فشار میدهیم. به کمک سرنگ جوهر را داخل کارتریج میریزیم .
به کمک چسب حرارتی محفظه را پر میکنیم تا جوهر بیرون نریزد .