آموزش جت پرینتر دستی

یک تاریخ زن بدون سیستم انکودر هست و تنظیم آن بسیار راحت و به شرح زیر است.

برای استفاده از جت پرینترهای دستی ، از منوی تنظیمات، تنظیمات مربوط به چاپ و تنظیمات مربوط به تاریخ، قیمت و… را انجام داده و سپس به منوی پرینت می رویم تا دستگاه آماده چاپ شود

آموزش جت پرینتر دستی

یک تاریخ زن بدون سیستم انکودر هست و تنظیم آن بسیار راحت و به شرح زیر است.

برای استفاده از جت پرینترهای دستی ، از منوی تنظیمات، تنظیمات مربوط به چاپ و تنظیمات مربوط به تاریخ، قیمت و… را انجام داده و سپس به منوی پرینت می رویم تا دستگاه آماده چاپ شود