جت پرینتر صنعتی
نمایش ویدیو درباره جت پرینتر صنعتی

برای نصب جت پرینتر صنعتی طبق فیلم آموزشی پیچی که مخصوص بازو دستگاه است را باز میکنیم و بازو دستگاه را نصب میکنیم .
دو پیچ پشت کنترل وجود دارد این دو پیچ را باز میکنیم و خم را روی دستگاه میبندیم و پیچ ها را سفت میکنیم .
طرف مقابل خم را به سه پایه میبندیم .
هد را روی بازو میبندیم و کابل هد را وصل میکنیم . سنسور را داخل محفظه قرارگیری میگذاریم .